Wydawnictwo Genesis on-line
co nowego? | nasza pełna oferta | o wydawnictwie | zamów książki!

[ o naszym wydawnictwie ] [ o antropozofii ] [ kalendarium Rudolfa Steinera ]  

R U D O L F   S T E I N E R

Rudolf Steiner
Rudolf Steiner

Kalendarium

186125 lub 27 II w Kraljevec (na granicy ówczesnych Austro-Węgier, obecnie Chorwacja) przychodzi na świat jako najstarszy syn urzędnika austriackiej kolei Johanna Steinera i Franciski Steiner z domu Blie. Dzieciństwo spędza niedaleko Wiener-Neustadt w Pottschach i Neudörfl (gdzie uczęszcza do szkoły wiejskiej).
1872Rozpoczyna naukę w tzw. Realschule (szkole realnej) w Wiener-Neustadt. W 1879 r. zdaje maturę z wyróżnieniem.
1879Rozpoczyna studia matematyczno-przyrodnicze na Politechnice Wiedeńskiej. Poznaje nauczyciela akademickiego, germanistę Karla Juliusa Schröera (1825-1900), który wprowadza go w twórczość Johanna Wolfganga Goethego. Zagłębia się w filozofię niemieckiego idealizmu, zwłaszcza w teorię nauki Johanna Gottlieba Fichtego. Poszukuje w niej potwierdzenia i wyjaśnienia dla własnych doświadczeń duchowych.
1882-1897Opracowuje pisma przyrodnicze Goethego do wydania w cyklu Deutsche National Literatur (pod redakcją Josepha Kürschnera). Jego wprowadzenia i komentarze ukażą się później w formie oddzielnej książki stanowiąc zwięzłe, syntetyczne przedstawienie poglądów Goethego. W 1886 r. powstaje książka Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschaung, mit besonderer Rücksicht auf Schiller (Podstawy teorii poznania światopoglądu Goethego, ze szczególnym uwzględnieniem Schillera), zalążek przyszłej Die Philosophie der Freiheit. Utrzymuje się pracując jako nauczyciel domowy rodziny Specht. Od stycznia do lipca 1888 r. redaguje pismo Deutsche Wochenschrift. W czasie pobytu w Wiedniu poznaje filozofów Franza Brentano, Friedricha Theodora Vischera, Roberta Zimmermanna, teologa Wilhelma Neumanna, poetkę Marię Eugenie delle Grazie oraz pisarkę Rosę Mayreder.
1890Przenosi się do Weimaru, gdzie podejmuje pracę w archiwum Goethego i Schillera. Uważany jest za znawcę przyrodoznawczego dorobku Goethego. Poznaje biologa Ernesta Haeckla, fizyka Hermanna Helmholtza, historyka sztuki Hermanna Grimma, pisarza Otto Ericha Hartlebena, poetkę Gabrielę Reuter i historyka Heinricha von Treitschke.
1891Uzyskuje doktorat z filozofii na Uniwersytecie w Rostocku. Jego rozprawa doktorska Die Grundfrage der Erkenntnistheorie mit besonderer Rücksicht auf Fichtes Wissenschftslehre ukazuje się w 1892 r. w poszerzonej formie jako Wahrheit und Wissenschaft (Prawda a nauka).
1893Ukazuje się główne dzieło filozoficzne Steinera Filozofia wolności. Poznaje Elisabeth Förster-Nietzsche, siostrę Friedricha Nietzchego. Studia nad myślą Friedricha Nitzschego wieńczy książka Friedrich Nietzche ein Kämpfer gegen seine Zeit. W 1896 r. kończy pracę w Archiwum Goethego w Weimarze i przenosi się do Berlina.
1897Wydana zostaje książka Goethes Weltanschaung (Światopogląd Goethego), będąca podsumowaniem jego studiów nad Goethem. Po przeniesieniu się do Berlina działa w środowisku literatów i artystów w Freie Literarische Gesellschaft, Freie Dramatische Gesselschaft, Kreis der Kommenden oraz Giordano Bruno Bund. Do października 1900 r. wydaje wspólnie z Otto Erichem Hartlebenem Magazin für Literatur oraz Dramaturgische Blätter.
1899Poślubia Annę Eunicke (1853-1911). W latach 1899-1904 prowadzi wykłady i ćwiczenia w zorganizowanej przez Wilhelma Liebknechta szkole dla robotników.
1900Ukazuje się książka Hackel und seine Gegner a także Welt- und Lebensanschauungen im 19. Jahrhundert (wraz z późniejszą drugą częścią, która poświęcona jest filozofii XX wieku, tworzy Rätsel der Philosophie). Wykładami na temat Nietzchego, Goethego, mistyki niemieckiej od Mistrza Eckharta do Angelusa Silesiusa (wydanie książkowe Die Mystik im Aufgange des neuzeitlichen Geisteslebens, 1901) oraz w kolejnych latach na temat starożytnych misteriów oraz chrześcijaństwa (wydanie książkowe Das Christentum als mystische Tatsache und die Misterien der Altertums, 1902) wygłoszonymi na zaproszenie hrabiostwa von Brockdorff w Bibliotece Teozoficznej odnawia kontakt ze środowiskiem teozoficznym, wobec którego zachowywał dotąd postawę sceptyczną.
1902Wstępuje do towarzystwa Teozoficznego, rezerwując sobie prawo do głoszenia poglądów wynikających z własnych doświadczeń duchowych. W 1904 r. zostaje Sekretarzem Generalnym jego Sekcji Niemieckiej.
1904Wydana zostaje Theosophie (Teozofia), Wie erlangt man Erkenntnise der höheren Welten (Jak osiągnąć poznanie wyższych światów) oraz Aus der Akasha-Chronik (Z kroniki akasza). Wygłasza cykle wykładów w różnych miastach Europy, od Londynu po Helsinki, od Oslo po Palermo. Ich liczba wyniesie do końca życia Steinera około 6000. Centralne miejsce w wykładach z lat 1908-1912 zajmuje tematyka chrystologiczna, ewangelie i Apokalipsa św. Jana.
Odwiedza Londyn, spotyka się a Annie Besant, przewodniczącą Towarzystwa Teozoficznego. Obejmuje kierownictwo Esotherische Schule w obrębie Sekcji Niemieckiej Towarzystwa.
1910Ukazuje się Die Geheimwissenschaft im Umris (Wiedza tajemna w zarysie), druga obok Theosophie podstawowa praca przedstawiająca zarys antropozofii. W latach 1910-1911 wykłady koncentrują się na temacie "Chrystusa eterycznego" - formy, w jakiej Rudolf Steiner przedstawia ponowne przyjście Chrystusa. Wydane zostają wykłady Die geistige Führung des Menschen und der Menschheit( Duchowe przewodnictwo człowieka i ludzkości). Powstaje i zostaje wystawiony w Monachium pierwszy z czterech dramatów misteryjnych: Die Pforte der Einweihung (Wrota wtajemniczenia) w kolejnych zaś latach następne: 1911 - Die Prüfung der Seele (Egzamin duszy); 1912 - Der Hüter der Schwelle (Strażnik progu); 1913 - Der Seelen Erwachen (Przebudzenie duszy).
1912Przy współpracy Marii von Sievers opracowuje podstawy eurytmii.
1913W wyniku kontrowersji wokół osoby Jiddu Krishnamurtiego, uznanego przez Annie Besant za powtórne wcielenie Chrystusa, opuszcza Towarzystwo Teozoficzne. 2/3 II 1913 powstaje Towarzystwo Antropozoficzne. 20 IX 1913 w Szwajcarii w Dornach koło Bazylei kładzie kamień węgielny pod budowę pioerwszego Goetheanum. - sceny dla eurytmii i dramatów misteryjnych, ośrodka ruchu antropozoficznego i siedziby Towarzystwa Antropozoficznego. Pierwsze Goetheanum, budowla, w której R. Steiner zawarł wszystkie swoje doświadczenia i całą wiedzę duchową, była wielkim dziełem artystycznym. Budowa trwała aż do 1922 roku. Uczestniczyli w niej ochotnicy z kilkunastu krajów, także z Polski. Przy jej powstaniu realizowane były nowe teorie barwy i proporcji wywodzące się z prac nad dziełami Goethego. Tą pracą dał impuls do rozwoju nowych prądów w architekturze, rzeźbie i malarstwie.
1914Dornach staje się nowym centrum działalności Rudolfa Steinera. Poślubia Marię von Sievers. Ukazuje się książka Die Rätsel der Philosophie (Zagadki filozofii).
1917Występuje z ideą trójpodziału organizmu społecznego jako programu przeobrażeń społecznych dla Europy Środkowej - kontrpropozycją wobec idei Wilsona i Lenina. Zawiera ją m.in. w książce Kernpunkte ser sozialen Frage (Sedno kwestii społecznej) z 1919 r. i rozwija w kolejnych latach w licznych artykułąch oraz wykładach.
1919Przy zakłądach tytoniowych Waldorf-Astoria w Stuttgarcie powstaje z jego inicjatywy pierwsza Wolna Szkoła Waldorfska. Zarys nowej pedagogiki przedstawił Steiner już w 1907 r. w książce Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft (Wychowanie dziecka z punktu widzenia wiedzy duchowej). W latach 1919-24 wygłasza cykle wykładów pedagogicznych w Stuttgarcie, Oksfordzie, Ilkley, Torquay i Dornach, stanowiące "klasykę" dla nauczycieli waldorfskich. Stuttgart staje się drugim obok Dornach miejscem, w którym koncentruje się działalność Rudolfa Steinera.
1921Podejmuje przerwaną przez I wojnę światową intensywną międzynarodową działalność wykładową. Wygłasza cykle wykładów na temat przyrodoznawstwa, medycyny, eurytmii, eurytmii leczniczej i pedagogiki. 6. VI 1921 r. w Arlesheim pod Bazyleą z inicjatywy lekarki Ity Wegman powstaje Klinisch-Therapeutisches Institut (obecnie Ita Wegman Klinik).
1922Współdziała przy założeniu Christengemeinschaft.
W noc sylwestrową 1922/1923 w wyniku pożaru spowodowanego podpaleniem całkowitemu zniszczeniu ulega pierwsze drewniane Goetheanum. Na jego miejscu powstanie w następnych latach nowe, betonowe Goetheanum, którego główny zarys pochodzić będzie również od Rudolfa Steinera.
192324.XII.1923 - 1.I.1924 uczestniczy w Zjeździe Założycielskim Powszechnego Towarzystwa Antropozoficznego (Weihnachtstagung) w Dornach. Zostaje jego przewodniczącym.
1924W Kobierzycach pod Wrocławiem 7-16 VI w majątku hrabiego von Keyserlingk wygłasza cykl wykładów, który staje się impulsem i podstawą rozwoju rolnictwa biodynamicznego.
192428.IX ciężka choroba zmusza Rudolfa Steinera do przerwania działalności publicznej. Pisze autobiografię Mein Lebensgang (Moja droga życia), w tygodniku Goetheanum ukazują się Anhroposophische Leitsätze. Wraz z Itą Wegman kończy przygotowywaną wspólnie książkę o podstawach medycyny antropozoficznej Grundlegendes für eine Erweiterung der Heilkunst nach geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen (Podstawy sztuki leczenia poszerzonej wiedzą duchową).
1925Umiera 30.III.1925 r. w swoim atelier przy Goetheanum.


[ w górę ]


Copyright (c) 1998-2019 Wydawnictwo Genesis.
Wykonanie i administracja witryny: apivision.com